نمایشگاه گوانجو چین 1396/01/19


نمايشگاه صادرات چين كه از سال 1957 به نام نمايشگاه گوانجو (نمايشگاه كانتون فیر) شناخته مي شود. اين نمايشگاه بزرگترين نمايشگاه تجاري چين است...